Jag är kandidat i valet till Ålands lagting

lördag 10 september 2011 kl. 13:22 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Politik, Sjöfart, Skatter, Utbildning | 2 kommentarer

I över 30 år har jag haft privilegiet och
förtroendet att få vara med och utveckla det åländska samhället.

Jag har erfarenhet från landskapsförvaltningen och
regeringen, kommunfullmäktige, Nordiska Rådet och Ålands lagting där jag har
varit ordförande för kultur, social och miljö- och lagutskottet.

Personer som jag har stort förtroende för har bett
mig ställa upp i årets lagtingsval och jag har nu beslutat kandidera för
Liberalerna.

I partiarbetet vill jag koncentrera mig på att
utveckla närings- och utbildningspolitiken.

Jag är en tvivlare i frågan om övertagande av den
statliga beskattningsbehörigheten, men vill vara med och fördjupa analysen av
konsekvenserna för att upplysta och medvetna väljare ska kunna avgöra frågan.

En överföring av skattebehörighet förutsätter en
särlösning för sjöfarten och garantier för den åländska samhällsekonomin vid
större kriser.

 

Annonser

Ny jordförvärvspraxis gynnar utvecklingen på Åland

måndag 29 augusti 2011 kl. 12:04 | Publicerat i Ekonomi, Politik | Lämna en kommentar

 Den långa processen fram till ett beslut om rätten för fast boende på Åland att förvärva  strandnära tomt på planerat område har slutförts på ett praktiskt sätt genom ändring av praxis. Nästa steg är att reformera lagstiftning om jordförvärv och om planering.

I november 2001 föreslog liberalerna ett särskilt kapitel i plan- och byggnadslagen med ett färdigt lagförslag om ”Landskapsplanering”.
En kompromiss med Centern blev att ”överväga behovet av förändringar i planeringsinstrumenten på landskaps- och kommunal nivå”.

En ny lag lades fram i april 2007, men planeringen stampade på stället. Exakt samma motivering som i lagen från 2001 ingick i de allmänna motiveringarna med tillägget:
”Arbetet med kommunöversikterna har emellertid inte kunnat slutföras i den takt som var avsikten.”

När liberalerna och centern bildade landskapsregering som enda realistiska regeringsbas efter valet i oktober 2007 konfronterades den pragmatiska och symboliska självstyrelsepolitiken. Därför tillsattes en parlamentarisk kommitté, men förslagen var inte lätta att realisera.

Det var nu dags att lämna formdiskussionen (praxis, förordning eller lag) för att i praktiken förverkliga rätten för fast boende på Åland att förvärva en strandnära tomt på planerat område.

För det första gynnar det utvecklingen i de kommuner som vill planera för inflyttning och ett varierat utbud av boende.

För det andra kan det stimulera till inflyttning av arbetskraft med kompetens som Åland behöver.

För det tredje visar det en tro på att våra egna kommuner – vi själva – kan ta ansvar för planeringen och markanvändningen.

 P.S.

Karl XV valsprok var ”land skall med lag byggas”. Då avsåg han säkert § 8 i Ålands jordförvärvslag som möjliggör prövning av praxis.

För övrigt  faller landskregeringens nya principer väl inom ramen för dagens liberala valspråk: ”För hela Åland också i framtiden”

”Mer i plånboken” – kan nätdebatten hyfsas?

tisdag 23 augusti 2011 kl. 13:16 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Politik | 2 kommentarer

De senaste dagarna har jag skrivit en rad kommentarer till
en insändare om ”Näringsrätten ska utvecklas, inte avskaffas” på tidningen
Ålands hemsida.  Påståenden om Liberalerna
på Åland är av typen: vill radera självstyrelsen, har inte bidraget till ”mer i
plånboken”, vill att Åland blir ett vanligt län i Finland, och så vidare.

Är det värt att fortsätta en sådan debatt? Jag tror att en
obligatorisk registrering av anonyma inlägg skulle medföra en viss hyfsning av
nätdebatten.

I sakfrågan om ”mer i plånboken” kan följande framföras.

Trots en global finanskris, europeiska statsskuldskriser och
en internationell konjunkturnedgång har de åländska hushållens disponibla inkomster
ökat med drygt 5 procent åren 2007 – 2009 enligt Statistikcentralens senaste
uppgifter.

D.v.s. mer i plånboken för de flesta.

Vad beror det på?

En viktig förklaring är arbetslinjen; många jobbar och
betalar skatt, få behöver särskilda stöd för arbetslöshet.

Åland har inte längre ett arbetarparti, men liberalerna är
ett ”arbetsparti” som stimulerar arbete och företagande samtidigt som
vi tar ansvar för en gemensam välfärdssektor som stöder de som inte är i aktivt
arbete (studerande, pensionärer, sjukskrivna…)

Sänkta statliga inkomstskatter har höjt den disponibla
inkomsten för hushåll i hela landet om de har haft arbete och inkomster.

Det viktiga i den åländska politiken är en stram
budgetpolitik samtidigt som stimulans till investeringar och åtgärder på
arbetsmarknaden har hållit sysselsättningen på en relativt hög nivå.

Det frisinnade, socialliberala partiet – arbets- och
självstyrelsepartiet liberalerna – fortsätter med en stram finanspolitik och
betoning på arbetslinjen och utvecklingsstimulans.

Rätten till näringsfrihet

lördag 20 augusti 2011 kl. 16:05 | Publicerat i Ekonomi, Politik | 2 kommentarer
Etiketter:

I en liberal demokrati är näringsfriheten en grundläggande rättighet. Varje människa ska kunna bedriva näringsverksamhet för sin försörjning.
Under 1700- och 1800-talet avskaffades skråväsende, merkantilism, handelstvång och andra regleringar efterhand för att utveckla handeln och främja den ekonomiska tillväxten.
Avregleringen av utländska investeringar i våra närområden gjordes betydligt senare på 1900-talet som en konsekvens av internationaliseringen av handeln och av företagssamverkan och nationellt korsägande. I en sådan gränsöverskridande ekonomi och näringsverksamhet med höggradig produkt- och kompetensspecialisering verkar också Åland.
Den åländska självstyrelsen kan ses som en samhällsform som ger människor trygghet och utveckling genom välfärd och arbete. Självstyrelsen byggs alltså upp av enskilda människor som i jämförelse med andra samhällen har ett konstitutionellt, lagfäst skydd för det svenska språket inom nationalstaten Finland.
Det finns emellertid också en annan syn; mer tillbakablickande, ödesmättad, ängdlig och räddhågsen för förändringar. Trots att Åland är ett öppet nationellt blandsamhälle med inflyttningar och utflyttningar blir det inåtvända navelskådandet en politisk strategi som enligt min mening undergräver våra utvecklingsmöjligheter och därmed är det reella hotet mot ”självstyrelsen” o betydelsen de enskilda människornas levnadsbetingelser och möjligheter att växa.
Skydd för det svenska språket – ja, men inte med en förlamande förändringsfobi.
”Näringsrätten ska utvecklas, inte avvecklas” skriver Danne Sundman i tidningarna och på nätet. Från navelskådande mörker till liberalt frisinne kunde man tro om man inte läser resten av insändaren.
I den finns ingenting konkret om hur näringsfriheten och rätten att idka näring ska utvecklas.
– Om affärsverksamheten på Åland bedrivs på svenska språket, vad spelar det för roll om bolagets styrelseledamöter inte har hembygdsrätt?
– Om ålänningar som studerar eller arbetar utomlands får välja om de vill behålla sin hembygdsrätt upp till 8 år, är det ett hot mot Åland?
– Om åländska kommuner får möjlighet att planera sina bostadsområden så att personer som saknar åländsk hembygdsrätt, men har fast jobb på Åland, kan förvärva en strandnära tomt, är det ett hot mot ”självstyrelsen”?
Ska vi på Åland bevara välfärdstryggheten och utveckla affärsverksamhet och ekonomi måste självstyrelsen som samhällsform moderniseras och utvecklas.
Förhoppningsvis har Danne genom egen affärsverksamhet och successiva mognad sett en strimma av näringsfrihetens liberala framtidsljus.
Som sagts: ”Näringsrätten ska utvecklas, inte avvecklas”

Jämlikhet och grön tillväxt i Finland

lördag 18 juni 2011 kl. 17:31 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Politik, Sjöfart, Skatter, Språk | Lämna en kommentar

Sex-packen och regeringsprogrammet är klart.
De åländska frågorna
– modernisering av självstyrelsesystemet
– svenskan som ett av två levande nationalspråk
-sjöfartens utvecklingsförutsättningar
finns på plats med hyfsade formuleringar.
Ett av liberalernas viktiga politikomrpden – jämlikhet och välfärd – stärks betydligt på de områden där staten har behörighet.
Det moderna Åland, liksom Finland, bör präglas av grön tillväxt. Regeringern lyftar starkt fram miljöaspekterna på till exemppel sjöfarten.
Det som förändrar Fimnland är en svagare regional- och landsbygdspolitik med centern i opposition och med stora kommunreformer på klommande.
Tyvärr är tillväxtpolitiken och framförallt skattepolitiken diffus.
Höjda accisser i stället för moms är bra för Åland med reservation för bränslepriserna.
Höjda skatter under mandatperioden betyder också höjda skatter för Åland, men klumpsumman ökat mer knappt 1,5 miljoner euro per år där vår budget i motstas till statens kan inriktas på konstruktiva besparingar, till exempe större effektivitet i trafiksystemet och i den kommunala servicen.
En uppenbar nackdel för den åländska småskaliga välfärdskapitalismen är höjda kapitalinkostskatter där Åland har en stor andel.
En fördelakti beskattning av avkastning och dividender har gynnat riskkapitalföärsörjning och entreprenörsandan.
Här finns det behov för landskapsregerimngen att vidta kompensatoriska åtgätfer.

 

Pekkarinen på gröna vågens framkant

onsdag 27 oktober 2010 kl. 16:17 | Publicerat i Ekonomi, Miljö, Norden, Politik | Lämna en kommentar

Så här kunde det låta

Sveriges energiminister Maud Olofsson aviserar en engagerad och intensiv debatt om  ”Ökat fokus på ett starkt nordiskt energisamarbete” vid Nordiska rådets session i Reykjavik den 2 november.

I ett pressmeddelande från Nordiska ministerrådet talas bland annat om energieffektivisering, hållbar förbrukning, gemensam nordisk och europeisk energimarknad och vindkraftens utvecklingsmöjligheter.

Om samarbete mellan Åland och Finland skulle vara lika konstruktivt som det nordiska och om Finlands energiminister Mauri Pekkarinen skulle inta samma position som Maud Olofsson och de andra nordiska ministrarna kunde det låta så här.

(Genom att byta ut några ord (understreckade) i ministerrådets pressmeddelande har Finlands energiminister ett färdigt anförande till Nordiska rådets session)

Den stora utmaningen för Finland och Åland i Norden är att intensifiera harmoniseringen av den nordiska elmarknaden, så de stigande mängderna hållbar energi kan hanteras i det gemensamma elsystemet och ambitionen om en gemensam slutanvändarmarknad för el kan realiseras.

Mauri Pekkarinen säger att det finns all orsak att accelerera samarbetet om hållbar/förnybar energi och energieffektivitet. Det finns en stor potential för samarbete om hållbar/förnybar energi och om genomförandet av produktiva energieffektiviseringar i Finland och på Åland. För att förstärka energieffektivitetsagendan i Europa, vänder sig minister Pekkarinen och Ålands regering gemensamt till den europeiska energikommissionären med budskapet om att stärka EU: s initiativ om energimärkning och effektivitetskrav på produkter.

Utveckling av nya rena teknologilösningar och ett starkare samarbete om kunskap kommer att spela en stor roll under de närmaste åren och bidra till grön tillväxt i de nordiska länderna, säger minister Pekkarinen och uttrycker stor tillfredsställelse med Nordisk energiforsknings nya strategi, som har fokus på hållbara energilösningar och välfungerande energimarknader.

Ministrarna i Finland och på Åland betonar också vikten av att man före deras nästa möte följer upp lovande teknologier som exempelvis lagring av vindenergi i vatten – den så kallade pumped storage-teknologin – som kan vara en grön lösning i glest befolkade områden med dålig tillgång till elnäten. Här är det en stor utmaning att använda mer hållbar/förnybar energi och säkra försörjningen.

Vidare konstaterar de finska och åländska ministrarna med tillfredsställelse att det nu har startats en rad projekt, som ska främja den nordiska infrastrukturen och användningen av elbilar.

Slutligen har Mauri Pekkarinen med stor entusiasm kört igång tävlingen Nordisk energikommun. Den ska belöna de kommuner som engagerar sig och har startat banbrytande energiprojekt som medverkar till att skapa grön tillväxt och utveckling. Alla kommuner i hela Norden inbjuds till att delta och såväl de nominerade som vinnaren, som utses till våren 2011, kommer att marknadsföras i Norden och internationellt. Initiativet har utvecklats i ett samarbete mellan det danska ordförandeskapet och Finland, som är ordförande 2011.

Ministrarna i Finland och på Åland ser fram emot att i samband med tävlingen bli bekanta med en bred uppsättning av de perspektivrika och hållbara nordiska energilösningar som finns ute i de åländska och andra nordiska kommuner.

Olof Erland ( Mauri Pekkarinens fiktive talskrivare)

Vind i seglen för Viking och vindkraft för Åland

måndag 25 oktober 2010 kl. 11:00 | Publicerat i Ekonomi, Miljö, Sjöfart, Skatter | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

 Staten ger miljöstöd till den nya färjan som Viking Line bygger vid STX Finland varvet i Åbo.

Prislappen är 240 miljoner euro och fartyget ska sättas i trafik på rutten Åbo – Åland – Stockholm år 2013.

Fartygets längd är ca 210 meter med en bruttodräktighet på 57 000 ton. Intentionsavtalet innehåller också option på ytterligare ett fartyg.

 Intentionsavtalet innehåller en option på ytterligare ett fartyg och beställningen är beroende av miljöstödet från finska staten.

 Minister Mauri Pekkarinen har nu möjlighet att tillse att fartyget passerar miljövänliga åländska vindmöllor med statligt stöd på samma villkor som möllor i riket.

 De tusentals arbetstimmar som det åländska rederiet betalar för är en ocean där vindkraftsstödet till Åland är en droppe.

Kaffekalas och City-Talk (vecka 42)

söndag 24 oktober 2010 kl. 15:55 | Publicerat i Ekonomi, Politik, Spekulation | Lämna en kommentar

Medan moderna media som Facebook och Twitter har en strid ström av information om personer och privata händelser har åländska traditionella media, som kaffekalas och ”det sägs i City”, en annan karaktär.

Numera finns det två City-arenor där det spekuleras. Det är den mer traditionella i Godby och det moderna och konsultinfluerade ”story-telleing” eller ”scenario-creation” i Mariehamn. Kaffekalasen är mera regionalt spridda och mera rakt på sak. Det är där den mest avancerade ryktesspridningen och de djupsinnade spekulationerna finns.

Oftast är det fråga om tre spekulationer per vecka, varav minst en handlar om Anders Wiklöf. Den här veckan har det varit två.

För det första har Wiklöf köpt Firma Erik Mattsson i Godby. Redan nu är det uppror på Wiklöfs Norra eller AW Lanthandel som butiken också kallas. Kafeterian ska flytta från ett avskilt hörn nära toaletterna till ingången där alla vådliga historier riskerar att uppsnappas av den passerande allmänheten.

Veckans spekulation är om AW planerar en vidare expansion med golf och köp av Godby Center. Norrålänningarna hoppas på hotell och nattklubb.

Den andra spekulationen, som också berör AW, är Nya Ålands byte av chefredaktör.

Är det ett led i samordning av produktion och distribution med tidningen Åland och kanske rentav en sammanslagning.

Spekulation eller inte, men uppgifterna kommer från en av de många vanligtvis oinformerade källorna i City (Mariehamns!).

Den tredje spekulationen är politisk. Fredrik Karlström skriver på sin blogg om Obundnas ordförandeval, vilket torde vara en intern fråga, och avslöjar samtidigt att ”nästa vecka presenterar vi troligtvis ett nytt företag på Åland…

Spekulationerna säger att Fixar-Malte inte kan utföra något jobb eftersom instruktionerna endast tar upp aktiviteten ”skruva i lampa” och inte ”skruva ur”.

Ryktet säger nu att Fredrik drar igång Fixar-Malin AB, som skruvar både i och ur.

Fredrik är en sann marknadsliberal som ser sambandet mellan utbud och efterfråga, liksom mellan skruva i och skruva ur.

Jag tror på affärsidén även om det är bara spekulation.

Pax (politik.ax) ett åländskt politiskt torg?

fredag 22 oktober 2010 kl. 11:21 | Publicerat i Media, Politik | Lämna en kommentar

Det är inne med sociala medier i politiken.

Facebook och Twitter är media för att informera om personlig existens, utseende, intressen, vänner och aktiviteter i närtid.

Den bakomliggande principen tycks vara att mångfalden blir en samlad social rörelse med politiska konsekvenser, som till exempel den svenska debatten om signalspaning (FRA) eller den åländska om pedofiler.

Den nya åländska blogg-portalen (http://www.politik.ax/) bygger på en överströmningsfunktion (RSS) från olika hemsídor.

Bloggar kan vara sociala media med samma funktion, men oftast mera text, som Facebook och Twitter, men också mindre av personexponering och mera inriktaf på sakfrågor.

Vilka de allmänna förväntningarna är på politik.ax är ännu outtalat, men i bästa fall kan en läsare få både sammanhang och bakgrund tillsamhällsutvecklingens politiska dimension.

Min syn på bloggar är att de borde vara ett komplement till massmedia och andra sociala media med inriktning på sak och analys.

Pax (politik.ax) skulle då vara som ett klasiskt grekiskt politisk torg (Agora) med argument, analys och olika sakfrågor i fokus.

MISE: Söndrade vi stå, enade kan vi kanske återuppstå.

onsdag 20 oktober 2010 kl. 16:22 | Publicerat i Miljö, Politik, Skatter | Lämna en kommentar

Replik till ledare i tidningen Åland 17 oktober

Det är en vanlig missuppfattning att Ålands miljöservice, MISE, är ett gemensamt kommunförbund och myndighet för avfallshanteringen på Åland. I själva verket är närmare hälften av kommunerna utanför som egna myndigheter och efter årsskiftet fler än hälften.

Före MISE bildades hade de enskilda kommunerna ett eget ansvar och därmed ett engagemang för avfallshanteringen. I starten hamnade MISE ”i galen soptunna” med höga kostnader och en bristfällig kommunal styrning.

Liberalerna har försökt påverka utvecklingen genom en omstart och reformer. Den kommunala strukturen och MISE: s begränsade kommunala omfattning medför emellertid att det inte finns någon övergripande och gemensam plattform för kommunerna och därmed för styrning.

Landskapsregeringen, som enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning har den högsta ledningen och övervakningen av renhållningsverksamheten medan kommunerna ansvarar för verkställigheten, har genom två avfallsplaner angett ramarna för utvecklingen.

Den senaste avfallsplanen hänvisar bland annat till att det är möjligt för kommunerna att finansiera infrastruktur med skattemedel. Det torde också finnas möjligheter att differentiera avgifterna på grund av sociala skäl.

Flera kommuner utanför MISE har en viss skattefinansiering som utgör en stimulans för kommunerna att ta del av styrningen och kostnadsrationaliseringen i avfallshanteringen. Den doktrinära uppfattningen att skatter alltid är av ondo ska respekteras, men bör prövas mot att skattefinansierad infrastruktur kan främja den samhällsekonomiska effektivitet som helhet. Hushållens och producenternas ansvar skulle i princip vara att betala för vad de producerar, medan kommunerna skulle ansvara för infrastrukturen.

Följande är exempel på vad de tveksamma MISE – kommunerna framfört som målsättningar för avfallshanteringen:

–         lägre och mer rättvisa avgifter med beaktande av hushållsstorlek, tillfälligt och dubbelt boende samt hanteringssystem

–         regional anpassning av avfallshanteringen avseende bland annat återvinningsstationer, hushållshämtning och deponi

–         teknisk-ekonomisk utveckling av transporter och hantering (logistik)

–         tydligare åtskillnad mellan problemavfall, producentansvar och hushållstjänster

–         upphandling som i högre utsträckning främjar konkurrens

–         ett administrativt enkelt och heltäckande register över avfallsproducenter

–         bättre information med kundservice i centrum

Varje kommun har ett eget ansvar för avfallshanteringen. MISE var ett försök till samverkan, men det höll på ”bidde en tumme”. De senaste åren har det dock gjorts betydande framsteg, men rent ut sagt: medlemskommunernas engagemang är för slappt!

Alla kommuner skulle vinna på en ny samarbetsstruktur med 4-5 regionala enheter med ett samarbete i ett helhetsperspektiv. Ökad konkurrens, större kommunalt ansvar och gemensamma tekniska system och logistik skulle öka kostnadseffektiviteten

För framtidens samverkande avfallshantering på Åland gäller:

Söndrade vi stå, enade kan vi kanske återuppstå.

 

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.