Lagtingsvalet 2011 har stor betydelse.

söndag 16 oktober 2011 kl. 11:39 | Publicerat i Ekonomi, Liberalism, Media, Miljö, Politik, Sjöfart, Skarven, Skatter, Utbildning, Välfärd | Lämna en kommentar

Trots en personintensiv, men poltiskt lam, valrörelse finns det underliggande strömningar som kan få stora konsekvenser.

När liberalerna hösten 2008 valde arbetslinjen, välfärden och en stram budgetpolitik var kritiken stark men alternativen få. Keynesiansk offentlig stimulans hade varit fel med i det närmaste full sysselsättning, låga räntor och låg inflation. De planerade byggprojekten (bostäder, psykiatrin, Sjöfartsmuseet) har kunnat fullföljas med en balanserad arbetsmarknad.

För nästa regering gäller: ”tilssammans” med mints 18 mandat, omedelbar beredning av samhällsreformer och trafiklösningar, en mycket mera fokuserad närings- och utbildningspolitik, konkreta, realistiska steg för miljöutveckling, lag om skattefinansierad public-service media, samlad sjäöfartsutbildning, fortsatt stark social- och välfärdspolitik….

I bästa fall är plattformen för ”slut på trixande och fixande” lagd ( asfaltmassor, Skarven, retroaktiva löner, Sviby bank, indstrihus).

 

Samtidigt har regeringskontakterna med riket varot konstruktiva med pårinciådokument, självstyrelslagsförändringar och t.o.m. flaggan i topp med Brysssel.

Risken med kommande mandatperiod är utspädd välfärd (”alla förmåner åt alla” och därmed ingeting till någon), överbud och lån i budgeten, uteblivna reformer, skattereformer utan analys, återgång till stingslighet i riksrelationerna

Politiskt har de åländska partierna maximalt utnyttjat så kallad ”triangulering” som politsdk mrtod och löagt sig väldigt nära varandra.

På sätt har de ideologiska och politidska skiljelinjer som faktiskt finns blivit dolda för många.

I lagtinget är risken stor för fortsatt verbalpolitik på bekostnad av realpolitik.

Tack för slurepliken och tänk efter före Du röstar, men rösta!

Annonser

Skarven – den skadskjutna

måndag 16 november 2009 kl. 22:53 | Publicerat i Ekonomi, Politik, Skarven | Lämna en kommentar

Om det är allmänheten, media, sjöfartsinspektörerna, trafikavdelningen eller varvet i Litauen som förorsakat funktionsproblemen med Skarven återstår att utreda och påvisa.

Panik har sällan varit verksamt som metod i privat eller offentlig förvaltning.

 De formella, offentliga besluten i budget och regeringsprotokoll kan vara bra att ha som referenspunkter i utvecklingen.

 

Budget 2006

Moment 48.20.70. Anskaffning av fartyg och färjor (R) -1.000.000 euro

På basis av under tidigare år budgeterade anslag har en ny färja planerats och projekterats. Landskapsregeringen avser att under år 2006 slutföra den tekniska planeringen, inbegära anbud och inleda kontraktsförhandlingar varför under momentet föreslås ett delanslag om 1.000.000 euro. Anslag för den resterande delen av den beräknade totalkostnaden om 11.000.000 euro upptas under åren 2007 – 2008.

Budget 2007

Moment 48.20.70. Anskaffning av fartyg och färjor (R) -6.000.000 euro

I enlighet med tidigare budgetbeslut har en ny färja planerats och projekterats.

Landskapsregeringen har under år 2006 slutfört den tekniska planeringen och inbegärt anbud på en isgående landsvägsfärja som kan ta 250 passagerare och med plats för sammanlagt 62 st. fordon, varav 46 st. på bildäck och 16 st. på bilhyllor.

Färjan har en totallängd om 63,5 meter, bredd om 13,0 meter och ett djupgående om 4,1 meter. Byggnadstiden beräknas vara 14 månader efter det att byggnadskontrakt tecknats.

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett andra delanslag om 6.000.000 euro. Anslag för att slutreglera den beräknade totalkostnaden om 13.000.000 euro avses upptaget i budgeten för år 2008.

LANDSKAPSREGERINGENS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 31.1.2006

Protokoll fört vid enskild föredragning Trafikavdelningen Allmänna byrån, T10

Beslutande Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson

Föredragande Teknisk inspektör Göran Holmberg

Nr 18

Tillsättande av arbetsgrupp med uppgift att förverkliga projektet anskaffning av skärgårdsfärja i enlighet med budgeten för år 2006 mom. 48.20.70.

T10/06/1/7

84-89 T10

Landskapsregeringen konstaterade att med utgångspunkt från tidigare fastställt förslag till skärgårdsfärja uppdatera projektet genom att tillsätta en arbetsgrupp med följande uppgifter:

–                    –         tidsplan för projektet

–                    –         ritningar och beskrivningar

–                    –         kostnadskalkyl

–                    –         utlåtande från berörda kommuner

–                    –         förslag till på vilken linje/vilka linjer färjan bör trafikera

–                    –         övriga frågor.

Arbetsgruppens medlemmar:

–                    –         Runar Karlsson, ordförande

–                    –         Göran Holmberg, projektledare

–                    –         Niklas Karlman

–                    –         Bo Fleege, sekreterare.

Tidigare projektgruppens medlemmar sjökapten Christer Fellman och maskinchef Kaj Laine skall involveras i arbetsuppgifterna.

Arbetsgruppen kan även vid behov höra sakkunniga inom nautiska-, tekniska- och färjehamnsbranschen internt och externt.

Arbetsgruppens resultat skall presenteras för landskapsregeringen som därefter besluter om projektets genomförande.

LANDSKAPSREGERINGENS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9.11.2006

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen Allmänna byrån, T10

Närvarande                                     Frånvarande

RN – JS – LW – HL – RK – CG          BL           

Ordförande L a n t r å d Roger Nordlund  

Föredragande Landskapsregeringsledamot

Runar Karlsson

Protokollförare Teknisk inspektör Göran Holmberg

Nr 46

Inkomna anbud för byggandet av skärgårdsfärja. T10/06/1/7

Protokoll fört i samband med öppnandet av inkomna anbud antecknades för kännedom.

Landskapsregeringen beslöt inleda avtalsförhandlingar med BLRT Shipbuilding Ltd, Tallin, Estonia.

Juridisk expertis skall anlitas vid uppgörande av förslag till avtal.

Förutsättning för tecknandet av avtal är att lagtinget beviljar erforderliga medel.

LANDSKAPSREGERINGENS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 1.2.2007

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen Allmänna byrån, T10

Närvarande RN – JS – LW – HL – RK – BL

Frånvarande CG

Ordförande L a n t r å d Roger Nordlund  

Föredragande Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson

Protokollförare Teknisk inspektör Göran Holmberg

Nr 2

Avtal för byggandet av skärgårdsfärja med varvet BLRT Shipbuilding Ltd, Tallin, Estonia.

T10/06/1/7

Ärendet bordlades.

LANDSKAPSREGERINGENS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 15.2.2007

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen Allmänna byrån, T10

Närvarande RN – JS – LW – HL – RK – BL

Frånvarande CG           

Ordförande L a n t r å d Roger Nordlund  

Föredragande Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson

Protokollförare Teknisk inspektör Göran Holmberg

Nr 4

Avtal för byggandet av skärgårdsfärja med varvet BLRT Shipbuilding Ltd, Tallin, Estonia.

T10/06/1/7

Avtal

Redogörelse över avtalsförhandlingar antecknades för kännedom.

Landskapsregeringen beslöt teckna avtal med varvet BLRT Shipbuilding Ltd, Tallin, Estonia.

Färjan levereras i november 2008 med tolv (12) månaders garantitid.

LANDSKAPSREGERINGENS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 14.2.2008

Protokoll fört vid enskild föredragning Trafikavdelningen Allmänna byrån, T10

Beslutande Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson

Föredragande Teknisk inspektör Göran Holmberg

Nr 41

Information om färjbygget i Klaipeda.

T10/06/1/7

Redogörelse över färjbygget antecknades för kännedom.

Landskapsregeringen godkände förslaget om att utrusta färjan med två förtöjningsvinchar (1 st enligt kontraktet), utökning av en vattentät dörr samt justering av nödutgångsluckor.

Landskapsregeringen godkände utgiften om totalt 50 600 €.

 LANDSKAPSREGERINGENS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9.5.2008

Protokoll fört vid enskild föredragning Trafikavdelningen Allmänna byrån, T10

Beslutande Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson

Föredragande Teknisk inspektör Göran Holmberg

Nr 115

Inspektör och övervakare av den beställda färjan NB nr 12 i Estland/Litauen.

T10/06/1/7

412 T10

Landskapsregeringen beslöt att, förutom utsedda inspektörerna sjökapten Christer Fellman och övermaskinmästare Paul Hellgren, anställa övermaskinmästare Carl-Gustav Nordlund enligt motsvarande anställningsvillkor.

Nr 118

Tekniska inspektörens tjänsteresor.

T10/08/3/2

Landskapsregeringen godkänner tekniska inspektören Göran Holmbergs tjänsteresor till Klaipeda i maj, juni och juli 2008.

(Dokument enligt sökning på diarienummer T10/06/1/7 den 16 november 2009.

Ytterligare dokument om revision, konsultupphandling m.m. tillkommer vid tillfälle)

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.