Liberal offentlig sektor: mindre, bättre

fredag 6 november 2009 kl. 16:26 | Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

 

 

Diagrammet är från tidningen Ålands budgetsektion torsdagen den 5 november. Liberalerna ingick i landskapsregeringen 2001 – 2003  (inklusive budgetförslag 2004) och leder landskapsregeringen tillsammans med centern från november 2007.

Annonser

Lång dags färd mot Lissabon (eller någonstans utanför)

tisdag 3 november 2009 kl. 21:31 | Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Presidentframställningen till Åland lagting om Lissabonfördraget remitterades till lagutskottet i april 2008. Utskottet begärde ett utlåtande från nämnden, särskilt när det gäller inflytandet i EU. Utlåtandet gavs i oktober 2009.

Självstyrelsepolitiska nämnden förordande att lagtinget godkänner:

Republikens presidents framställning om Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen.”

Bakom förslaget står liberalerna centern, socialdemokraterna och frisinnad samverkan.

Tisdagen den 3 november gav den tjeckiska författningsdomstolen klartecken till EU:s nya fördrag. Därmed finns inte längre några hinder för landets president Vaclav Klaus att ratificera det.

Lagutskottet ska nu slutbehandla ärendet och lämna ett betänkande med förslag till avgörande till lagtinget. Utskottet har särskilt att behandla frågan om en egen åländsk parlamentsplats och Ålands ställning som demilitariserat och neutraliserat område i ett framtida EU.

Utskottet har under slutfasen av behandlingen fått ett utlåtande från Finlands regering och hört Ålandsministern Astrid Thors. Avsikten är att också att höra utrikesminister Alexander Stubb.

För arr ge tid för partigrupperna att diskutera lagutskottets förslag kommer det slutliga beslutet att tas den 19 november (ändrat till 17 november pga budgetremiss)  i lagutskottet för att därefter behandlas i Ålands lagting.

Avsikten är att Lissabonfördraget ska träda i kraft den 1 december för de 27 medlemsstaterna.

Finland har ratificerat (preliminärt omfattat) fördraget och ska sätta der i kraft genom beslut, med eller utan Ålands medverkan.

Om den politiska viljan och en rimlig enighet finns kan Åland nå fram till Lissabon i sista stund för att undvika ett tämligen kyligt utanförskap.

Det kanske bör påpekas att det gäller speciellt för jordbruket.

Kommentar till Nya Ålands ledare den 6 november:

Åland tar ställning till nytt EU-fördrag inom november
Svara // <![CDATA[
document.write('Anmäl‘);
// ]]>Anmäl
06.11.2009 09:26
1. Lissabonfördraget har en artikel om att det gäller Åland
2. Om lagtinget inte godkänner fördraget blir nuvarande av Åland godkända fördrag gällande inom områden för självstyrelsens behörighet.
3. De 27 médlemsländernas avsikt är att Lissabonfördraget ska träda ikraft den 1 december. Den praktiska planeringen av fördragets genomförande har pågått länge (över ett år). Teoretiskt kan ”dokumentslarv” försena ikraftträdandet.
3. Finland har ratificerat fördraget och gödkänner med eller utan Ålands godkännande.
4. Fördraget kom till lagtinget i april 2008. Självstyrelsepolitiska nämnden gav ett utlåtande till lagutskottet i oktober 2009.
6. Lagutskottet avser att ta slutlig ställning till Lissabonfördraget den 17 november i ett betänkanse. Betänkandet ska behandlas av lagtinget som beräknas ha tid att ta ställning till presidentens framställning om Lissabonfördraget inom november (detta år).
Se vidare www.oloferland.ax
Olof Erland, ordförande i Ålands lagtings lagutskott

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.